GDPR

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Ochrana osobních údajů

Firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL, se sídlem Sokolská 274/35, 680 02 Boskovice, kancelář, Pekařská 18, 602 00 Brno, IČ 47374811, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku úřadem Boskovice, je firmou podnikající v oblasti realit a jako správce osobních údajů, tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů.

1) Právní rámec zpracovávání osobních údajů

Firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL, zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením č. 2016/679 tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále, zpracováváme osobní údaje spojené s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

2) Účel zpracovávání osobních údajů Firmy Jana Koruliaková, RK CristalREAL ,

firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL získává osobní údaje od:

 • subjektů údajů
 • veřejných evidencí
 • třetích osob

  firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL zpracovává pouze přesné údaje získané

v souladu s platnou legislativou a tyto shromažďuje a zpracovává pouze k účelu uvedenému níže a v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedeného účelu.

firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL, shromažďuje a zpracovává osobní údaje nezbytné pro jednání a uzavření nebo změnu smlouvy a pro plnění smluvních povinností dle smluv uzavřených se subjekty údajů či třetími osobami. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zcela dobrovolné v případě, že je smlouva uzavírána přímo se subjektem údajů, nebo jsou získávány se souhlasem subjektu údajů, je-li smlouva zavírána se třetí osobou. Sdělení osobních údajů, případně souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, je základním předpokladem pro jednání o možnosti uzavření smlouvy, pro uzavření nebo změnu smlouvy, resp. pro poskytnutí sjednávaného předmětu plnění, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
Firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL, zpracovává rovněž osobní údaje nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, tj. shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých vlastních oprávněných zájmů, jakožto poskytovatele služeb v oblasti realitní činnosti a za účelem ochrany svých klientů či dalších subjektů. Toto zpracování zahrnuje zejména zpracování z důvodu:

 • zajištění či poskytnutí služby, která je předmětem plnění dle uzavřené smlouvy, vyřízení

žádosti, reklamace či stížnosti aj.

 • za účelem ochrany osob a majetku firmy Jana Korduliaková, RK CristalREAL proti

případným protiprávním jednáním dalších subjektů

 • pro účely marketingu firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL, (Pouze se souhlasem

subjektu údajů, přičemž souhlas se zpracování osobních údajů je ze strany subjektu údajů poskytován dobrovolně a lze ho kdykoliv odvolat.)

3) Rozsah a doba zpracovávání osobních údajů firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL.

Firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné

číslo, adresní údaje – adresu trvalého příp. přechodného pobytu, doručovací či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa,

 • další osobní údaje: bankovní spojení a číslo účtu, sociodemografické údaje – pohlaví, věk,

příbuzenské vazby a další osobní údaje plynoucí z konkrétního smluvního vztahu jako informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám (subjektu údajů) poskytli, rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete.
Firma Jana Korduliaková, RK Cristal REAL zpracovává osobní údaje pod dobu:

 • platnosti smluvního vztahu, k jehož plnění byly získány
 • do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě jeho udělení
 • vyplývající z obecně závazných právních předpisů (o archivnictví apod.).

4) Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění účelu zpracování zpracovávány:

 • správcem, tj. firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL, a makléřem na základě

smlouvy o zastupování,

 • dodavateli a poskytovali služeb, tj. Zpracovatelům, účetnímu, či daňovému poradci.
 • dalšími osobami v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a

souvisejících dokumentů

 • třetími stranami, které poskytují či přijímají služby poskytované firmou Jana

Korduliaková, RK CristalREALv souvislosti s plněním smluvních povinností vyplývajících ze smluv společností firmou Jana Korduliaková, RK CristalREAL uzavřených,

 • třetími stranami v souvislosti s plněním zákonných povinností společnosti Jana

Korduliaková, RK CristalREAL (orgány státní správy, soudy apod.)

5) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů společností Jana Korduliaková, RK CristalREAL

Jana Korduliaková, RK CristalREAL, zpracovává osobní údaje:

 • manuálně

  Ochrana osobních údajů je společností Jana Korduliaková, RK Cristal REAL technicky a

organizačně zabezpečena v souladu s platnou českou i evropskou legislativou, přičemž stejné zabezpečení vyžaduje i od dalších zpracovatelů osobních údajů.

6) Poučení o právech subjektů údajů ze zpracování osobních údajů

 • Všechna Vaše práva (práva subjetu údajů) můžete uplatnit tak, že firmu Jana

Korduliaková, RK CristalREAL kontaktujete na e-mailové adrese info@cristalreal.cz

 • subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které

firma Jana Korduliaková, RK Cristal REAL zpracovávává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje subjektu údajů pro tyto účely zpracovávány.

 • subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o

účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatického zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategorii příjemců osobních údajů.

 • Firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL poskytne sdělení požadovaných

informací bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jejich poskytnutí.

 • v případě, že subjekt údajů zjistí nebo má podezření, že firma Jana Korduliaková,

RK Cristal REAL provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisu v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob, je subjekt údajů oprávněn:

– požádat firmu Jana Korduliaková, RK CristalREAL nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména požadovat blokaci zpracovávaných osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Firma Jana Korduliaková, RK CristalREAL vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení takového podnětu. Subjekt údajů má rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, kontaktuje nás prosím na e-mailu info@ cristalreal .cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018